کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی «ویژه یاری‌گران زندگی» شهرستان کهنوج

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی«ویژه یاری‌گران زندگی» شهرستان کهنوج

دی ماه 1398

 

kahnooj1 1

 

kahnooj1 2

 

kahnooj1 3